ചില കവിതകള്‍
Loading...

My Blog List

സോഷ്യല്‍ സൈറ്റ്‌

BLOGS

test

Jaalakamവെളുത്താല്‍ വെയില്‍പ്പേടി
കറുത്താല്‍ ഉയിര്‍പ്പേടി 
ഉദ്യാനങ്ങളില്‍ ഉപവനങ്ങളില്‍
ഉറക്കമില്ലാത്ത മരങ്ങള്‍

കാറ്റിന്റെ നാവിലെപ്പോഴും
കാടുകയറുന്ന ഭീഷ്മം
വെയിലിന്‍റെ കണ്ണിലുടല്‍
വെന്തുരുകുന്ന ഗ്രീഷ്മം 

വിണ്ണില്‍ മേഘരോഷങ്ങള്‍
മണ്ണില്‍ വൃഷ്ടിശോഷങ്ങള്‍ 
വേരുകളില്‍ അഭിശാപങ്ങള്‍
ദാരുവില്‍ ആഭിചാരങ്ങള്‍ 

മുള്ളുള്ള മുഖസ്തുതികള്‍ 
മൂര്‍ച്ചയുള്ള കൈപ്പിഴകള്‍ 
മുരട്ടില്‍ ആസുരകാമനകള്‍
മൂര്‍ദ്ധാവില്‍ ആയുധവേദനകള്‍ 

കറുക്കുമ്പോള്‍ കാടാകുന്നു
കാല്‍ച്ചുവട്ടിലെ ലോകം
കടിച്ചുകീറാന്‍ നില്‍ക്കുന്ന 
കുറുനരികളുടെ വ്യൂഹം

വെളുത്താലും കറുത്താലും
ചിലക്കുന്ന കിളികള്‍ക്കൊപ്പം
വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ഇലത്തുമ്പില്‍ ഹൃദയം.

ചിത്രങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍